--ตัวอย่างประกาศรับสมัครงาน6--

 

ตัวอย่าง
คำแปล

Public Relations Manage

- Male / Female age over 30 years

- Bachelor’s degree or higher in Public Relations or Marketing

- Minimum 5 years experience in public relations functions with strong analytical skill

การจัดการประชาสัมพันธ์

- ชาย / หญิง อายุเกิน 30 ปี

- ปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางด้านการประชาสัมพันธ์ หรือการตลาด

- ประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ปี และมีความสามารถในการวิเคราะห์ที่ดี เยี่ยม

ย้อนกลับ กลับหน้าแรก